FÖRETAGSSTRUKTUR

Utbudet av lös egendom på LÖNSET säljs inte av webbplatsens ägare, utan av säljaren. Vid köp av lös egendom ingås därför ett avtal mellan köparen och säljaren. Webbplatsägaren själv är inte part i detta försäljningsavtal. De allmänna villkor som gäller mellan säljaren och köparen finns med i detta dokument för att underlätta. Observera: Dessa villkor gäller mellan köpare och säljare och kan därför inte verkställas mot webbplatsens ägare.

Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv omfattar följande rättigheter och garantier:

- Säljaren ska ge köparen information om skatt, betalning, leverans och fullgörande av avtalet tydligt och skriftligt.

- Köparen ska ta emot beställningen inom 30 dagar, om inte en annan tidsfrist har avtalats med säljaren. Om varorna i fråga inte eller inte längre är tillgängliga ska säljaren informera köparen om detta. Eventuella betalningar ska återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en liknande produkt.

- Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan häva köpet utan att ange skäl under minst fjorton dagar. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella betalningar ska återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
I dessa medlingsvillkor definieras följande begrepp:

Webbplats: den tillgängliga plattformen som är tillgänglig via lonset.store, inklusive alla tillhörande underdomäner.

Webbplatsens ägare: KVK på begäran

Köpare: den person som gör ett köp på ovannämnda webbplats.

4. Säljare: företag som i egenskap av producent eller handlare säljer lös egendom till köparen.

ARTIKEL 2 - KÖPARENS RÄTTIGHETER

Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island ska det europeiska distansförsäljningsdirektivet tillämpas. Detta direktiv omfattar följande rättigheter och garantier:

Säljaren ska ge köparen information om skatt, betalning, leverans och fullgörande av avtalet tydligt och skriftligt.

Köparen ska ta emot beställningen inom 30 dagar, om inte en annan tidsfrist har avtalats med säljaren. Om varorna i fråga inte eller inte längre är tillgängliga ska säljaren informera köparen om detta. Eventuella betalningar ska återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en liknande produkt.

Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan häva köpet utan att ange skäl under minst fjorton dagar. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella betalningar ska återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 3 - MEDLINGSTJÄNSTENS KARAKTÄR

Leveransen av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsens ägare utan av säljaren. Köp av lös egendom är därför ett avtal mellan köparen och säljaren. Webbplatsägaren själv är inte part i detta försäljningsavtal.

Via webbplatsen köps vissa lösöre från tredje part, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte.

Den tjänst som tillhandahålls av webbplatsoperatören är en förmedlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. Vid beställning av en vara via webbplatsen har webbplatsens ägare rätt att agera som mellanhand, i köparens namn och för dennes räkning, och att beställa varan från den faktiska säljaren av varan i fråga.

Om den faktiska säljaren är etablerad utanför Nederländerna och den berörda lösegendomen därför måste importeras, ska detta ske i köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom importmoms och (tull-) förtullningsavgifter, ska bäras av köparen.

ARTIKEL 4 - BETALNING

Betalningen för den köpta produkten sker via webbplatsens ägare. Webbplatsägaren tar också hand om (vidare)betalningen till den faktiska säljaren.

Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsens ägare betalar till den faktiska säljaren. Det är möjligt att säljaren får möjlighet att köpa produkten för ett lägre belopp efter att köparen har köpt den. Skillnaden mellan det belopp som köparen betalar och det belopp som betalas till den faktiska säljaren anses i dessa fall vara ersättning för den förmedlingstjänst som Webbplatsoperatören tillhandahåller tredje part.

Särskilda extra tullkostnader och/eller importtullar ingår inte i priset och ska betalas av köparen.

ARTIKEL 5 - FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

Om köparen är missnöjd med hur avtalet (medling) har genomförts kan detta rapporteras till webbplatsens ägare via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Varje anmälan från Köparen kommer att behandlas med största omsorg och så snart som möjligt av Websitehouder. Webbplatsägaren ska ge ett konkret svar till köparen senast fjorton dagar efter det att han eller hon har mottagit rapporten.

Om köparen är missnöjd med det förfarande som anges i punkt 1 i denna artikel kan han eller hon vända sig till tvistkommissionen vid den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Allmänna villkor:
1 - Definitioner
2 - Entreprenörens identitet
3 - Tillämplighet
4 - Erbjudandet
5 - Avtalet
6 - Rätt till återkallelse
7 - Kostnader vid återkallelse
8 - Undantag från ångerrätten
9 - Priset
10 - Överensstämmelse och garanti
11 - Leverans och resultat
12 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
13 - Betalning
14 - Klagomålsförfarandet
15 - Tvister
16 - Kompletterande eller annorlunda bestämmelserARTIKEL 1 - DEFINITIONER
I dessa villkor definieras följande termer:

Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;

ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke, en affärsverksamhet eller ett hantverk och som ingår ett avtal med företagaren;

Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

Varaktighetstransaktion: ett avtal som avser en serie produkter och/eller tjänster där leverans- och/eller köpskyldigheten är spridd över tiden;

Varaktig databärare: varje (hjälp)medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och återge den lagrade informationen i oförändrad form, inklusive e-post.
Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Förlaga: den ångerblankett som näringsidkaren tillhandahåller konsumenten och som konsumenten kan fylla i när han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation med konsumenten inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås.

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: Entreprenörens nuvarande allmänna villkor.


ARTIKEL 2 - FÖRETAGARENS IDENTITET
E-postadress; support@lonset.store, handelskammarens nummer; på begäran, momsregistreringsnummer; på begäran.

ARTIKEL 3 - TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för inspektion i företagarens lokaler, på vilket sätt de kan inspekteras och att dessa allmänna villkor kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på dennes begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke, innan distansavtalet ingås texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstekrav gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas i enlighet med detta, och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av motstridiga allmänna villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor förklaras ogiltiga eller upphävs helt eller delvis när som helst, kommer dessa allmänna villkor att fortsätta att gälla i övrigt och den upphävda eller ogiltiga bestämmelsen kommer utan dröjsmål och i ömsesidigt samråd att ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens syfte.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas i enlighet med dessa allmänna villkor.

Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas i enlighet med dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller om det är förenat med villkor med suspensiv eller upplösande verkan, eller om det finns något annat villkor, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Entreprenörens erbjudande är oengagerat. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Företagarens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständig och korrekt. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet på ett korrekt sätt. Om företagaren använder bilder som antyder att bilderna visar den erbjudna produkten, är dessa bilder en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet kan inte binda entreprenören.

Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan dock inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas faktiska färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

de eventuella kostnaderna för transporten;

hur avtalet ska ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

Om avgiften för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

Distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.

Tillämpligheten av ångerrätten;

Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

priset inklusive skatter


ARTIKEL 5 - AVTALET

Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet är uppfyllda.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska företagaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.

Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Näringsidkaren får, inom de rättsliga ramarna, informera konsumenten om dennes betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren ska senast vid leverans av varan, tjänsten eller det digitala innehållet skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

Besöksadress till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;

Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;

information om garantier och befintlig service efter köpet;

priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet;

Leveranskostnaderna, i den mån de är tillämpliga;

Metod för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet.

Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;

Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till formuläret för ångerrätt;

Om det rör sig om en transaktion som sträcker sig över en viss tid, gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.


ARTIKEL 6 - ÅNGERRÄTT

Vid leverans av produkter:

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar.

Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.

Om:

1. konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning, och
1. konsumenten har beställt mer än en produkt i samma beställning, börjar ångerfristen den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne har utsett
1. vid samma beställning flera produkter börjar ångerfristen den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har fått den sista produkten. Företagaren kan,
under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningen.
Företagaren får, under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera
produkter med en annan leveranstid.

Leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar,
2. Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar, börjar ångerfristen den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, tar emot den sista
2. ångerfristen börjar löpa den dag då konsumenten eller den tredje part som konsumenten utsett har mottagit den sista leveransen eller den sista delen.

3. Avtalet omfattar regelbunden leverans av produkter under en viss period.
3. Avtalet syftar till regelbundna leveranser av produkter under en viss tidsperiod, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten
konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den första produkten.
fick den första produkten.


När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

3. Om ett tjänstekontrakt eller ett kontrakt om leverans av tjänster eller varor
Om ett avtal om tjänster eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll inte tillhandahålls på ett fysiskt medium har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan att ange sina skäl.
upplösa avtalet inom fjorton dagar utan att ange skäl.
upplösa kontraktet utan att ange någon anledning. Dessa fjorton dagar börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.
avtalet.


Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en materiell bärare när ingen information om ångerrätten lämnas:

Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerformuläret, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående punkt inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Under betänketiden hanterar konsumenten produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar efter det att han eller hon har mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta på blanketten. När konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett bevis på avsändning.


ARTIKEL 7 - KOSTNADER FÖR UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

När konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon endast ansvara för kostnaderna för returfrakten.

Företagaren återbetalar köpesumman så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten, på samma sätt som konsumenten använde. För detta ändamål krävs ett returkvitto eller ett slutgiltigt bevis på att det har returnerats fullständigt.

Eventuell värdeminskning av produkten på grund av vårdslös hantering kommer att debiteras konsumenten. Detta kan inte åberopas om näringsidkaren inte har tillhandahållit all den information som krävs enligt lagen om ångerrätt. Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.


ARTIKEL 8 - UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTT

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum när han eller hon lämnade erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks, och om det gäller någon av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.

Undantag är endast möjligt för följande produkter:

som har förverkligats av entreprenörsavtalet
konsumentens specifikationer;

som är klart personliga till sin natur;

som förstörs eller åldras snabbt;

vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden.
som företagaren inte har något inflytande över;

För enskilda tidningar och tidskrifter;

För ljud- och bildupptagningar och datorprogramvara som
konsumenten har brutit förseglingen;

För hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.

Uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:

om boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska vara
som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;

vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga godkännande.
påbörjas med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;

om vadslagning och lotterier.


ARTIKEL 9 1.

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, med undantag för prisändringar.
till följd av ändringar i mervärdesskattesatserna.
2. Utan hinder av föregående punkt kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars
Med avvikelse från föregående punkt får företagaren ta ut produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som
I motsats till vad som sägs i föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster till varierande priser. Denna
Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är
Dessa fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser nämns i erbjudandet.
3. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna.
3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller
bestämmelser.
4. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast
4. Prishöjningar från och med tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit dem och:
5. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
6. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
6. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
7. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
8. Alla priser gäller med förbehåll för tryck- och sättningsfel. Inget ansvar tas på sig för följderna av
Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid tryckfel och felskrivningar
Företagaren är inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.


ARTIKEL 10 - GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet. Detta omfattar alla åtaganden från näringsidkaren, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad denne är juridiskt skyldig att göra om han inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 4 veckor efter leveransen. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna eller låtit reparera och/eller modifiera dem.
Garantin gäller inte om: Konsumenten har reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna själv eller låtit tredje part reparera och/eller ändra dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens anvisningar och/eller behandlats på förpackningen;

Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE

Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och genomför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel ska företaget utföra accepterade beställningar skyndsamt och senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.

Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte dra några rättigheter av de leveransdatum som anges. Överskridande av en tidsfrist ger inte konsumenten rätt till ersättning.

Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och anmäld representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.ARTIKEL 12 - VARAKTIGHET TRANSAKTIONER: VARAKTIGHET, UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING

Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående punkter.

säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avsluta dem på samma sätt som han själv avslutade dem;

alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd period som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

8. Om avtalet löper över ett år får konsumenten
Efter ett år kan konsumenten när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte
månad, såvida inte rimlighet och rättvisa kräver något annat.
uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden.ARTIKEL 13 - BETALNING

Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period att löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.

Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla förutbestämda rimliga kostnader som uppstått.ARTIKEL 14 - FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

Företagaren har ett tillräckligt publicerat förfarande för klagomål och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.

Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas in till näringsidkaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd, kommer det att finnas en
Tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

ARTIKEL 15 - TVISTER

På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag.

ARTIKEL 16 - KOMPLETTERANDE ELLER AVVIKANDE BESTÄMMELSER

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en långvarig databärare.

ARTIKEL 17 - RABATTER

Varor som är rabatterade eller ingår i en annan kampanj kan INTE returneras. För 1+1 åtgärder gäller följande så länge lagret räcker.